Manažérske zručnosti sú pojem, označujúci požadované vedomosti a kompetencie riadiaceho a vedúceho pracovníka - manažéra. Ide najmä o tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, delegovanie, motivovanie, kontrola, leadership, riešenie problémov a iné. O úspechu na pozícii okrem odborným vedomostí, rozhodujú aj ďalšie tzv. "nadstavbové mäkké zručnosti". Tie v rozhodujúcej miere určia, či je daný manažér na "správnom mieste." manažment je o dosahovaní vytýčených cieľov prostredníctvom iných ľudí. Vedieť ľudí na tejto ceste motivovať, viesť a riadiť je naozaj umenie. Manažérom sa človek nerodí - stáva sa ním. Nič však nie je zadrmo. Aj tu treba investovať do seba samého - svojho osobnostného, odborného aj ľudského rozvoja.

Plánovanie - poznať techniky plánovania a aplikovať ich v praxi      Organizovanie - poznať techniky organizovanie a byť schopný ich aplikovať       Riadenie ľudí - schopnosť riadiť ľudí (ide typicky o tvrdé zručnosti - prideľovanie úloh, kontrolovanie a pod)     Vedenie ľudí - schopnosť viesť ľudí (ide typicky o mäkké zručnosti - motivovať, inšpirovať, koučovať …)     Komunikovanie - byť dobrý komunikátor     Vyjednávanie - schopnosť úspešne vyjednávať      Rozhodovanie - poznať techniky rozhodovanie a vedieť ich prakticky aplikovať     Riešenie problémov - vedieť riešiť problémy

Komunikácia v práci manažéra
Identifikácia a eliminácia najčastejších chýb v komunikácii. Aktívne využitie kľúčových komunikačných zručností manažéra. Komunikácia s rôznymi typmi zamestnancov v rôznych situáciách. Efektívne prijímanie, spracúvanie a odovzdávanie informácií.

Riadiace štýly
Kurz rozvíja osobnostné a riadiace schopnosti manažérov posilnením ich emocionálnej a sociálnej zrelosti. Manažér si osvojí direktívny inštruktážny participatívny a delegujúci štýl riadenia a naučí sa ich vhodné využitie v praxi. Získané poznatky účastníkovi umožňujú zvýšiť efektivitu dlhodobého rozvoja a vedenia podriadených.

Sebapoznávanie - predpoklad vedenia ľudí
Kurz napomáha lepšej orientácii vo svojich vlastnostiach a správnej identifikácii optimálneho spôsobu svojho manažérskeho riadenia. Účastník sa naučí stavať vedenie ľudí na svojich vlastných silných stránkach.

Budovanie a vedenie tímu
Získavanie vedomostí a praktických zručností pre budovanie efektívnych tímov. Zlepšenie tímovej dynamiky za účelom zvýšenia efektivity a výkonnosti.

Psychohygiena manažéra
Zvýšenie odolnosti voči stresovým faktorom, zlepšenie organizácie svojho času a života. Schopnosť oddeliť prácu od súkromia a dosiahnutie väčšej duševnej rovnováhy.

Vedenie ľudí a motivovanie podriadených
Tréning prechádza štýlmi vedenia a riadenia zamestnancov. Cieľom je pochopenie dôležitosti motivácie ako hybnej sily, regulačnej zložky správania sa a účelové využitie motivačných techník pri vedení zamestnancov.

Riadenie zmien
Interaktívny tréning podporuje schopnosť rozpoznať potrebu zmeny, rozširuje znalosti a vedomosti o spôsoboch zvládania odporu zamestnancov voči zmene a efektívneho zvládania procesu zmeny.

Time manažment
Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy a odmietať časovo nesplniteľné úlohy. Zvýšiť profesionalitu a efektivitu práce.

Profesionálna prezentácia
Zrozumiteľná a presvedčivá prezentácia a efektívne zvládnutie kritických a stresových situácií pri prezentácii.

Hodnotiaci pohovor
Tréning pripravujeme na mieru danej spoločnosti. Jeho cieľom je prehĺbenie znalostí hodnotenia zamestnancov a osvojenie si zručností pre efektívne vedenie hodnotiacich pohovorov. Tréning vedieme formou interaktívnej komunikácie, zameriavame sa na schopnosť viesť hodnotiaci pohovor efektívne, s využitím vhodných komunikačných techník.

Koučovanie a delegovanie
Cieľom tréningu je rozvoj vedomostí a schopností v oblasti koučingu ako dôležitej kompetencie každého manažéra. Tréning delegovania vedie manažérov k princípom určovania a rozdeľovania prirorít ich každodenných činností, za účelom efektívneho delegovania úloh.

Biznis protokol a etiketa
Absolvent kurzu bude schopný sebaisto a profesionálne vystupovať a prakticky si osvojí zásady spoločenského a obchodného protokolu. Naučí sa adekvátne prispôsobiť svoj imidž danej udalosti.

Vedenie porád a pracovných stretnutí
Tréning naučí absolventa pripraviť a následne viesť poradu dôsledne a kvalitne. Posilní schopnosti manažéra v riadení tímu a predávaní informácií, rozhodovania, prípravy plánov, stratégií a kompetencií.

Projektový manažment
Tréning sa zameriava na procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu. Tréning absolventa pripraví na samostatné riadenie projektov.

Strategický manažment
Účastníci získajú informácie o technikách a nástrojoch strategického riadenia v modernom podniku. Naučia sa analyzovať východiskový stav spoločnosti, vytvárať vízie, stanovovať strategické zámery a ciele, posudzovať reálnosť ich uskutočnenia.

Obchodné rokovanie a vyjednávanie
Kurz sprevádza účastníkov problémovými situáciami a úlohami, ktoré sa týkajú rokovania a vyjednávania.

Podstatné je, že manažérske zručnosti môžu byť  získavané v priebehu ďalšieho manažérskeho vzdelávania. Na manažérske zručnosti sa sústredia aj naše rozvojové a vzdelávacie aktivity pre oblasť manažérov, vedúcich, riadiacich pracovníkov, riaditelov, majitelov firiem atd. Ponuka kariérneho vzdelávania | manažérske kurzy, semináre a tréningy - z aktuálnej ponuky vyberáme


 

Ponuka kariérneho vzdelávania | manažérske kurzy, semináre a tréningy

 

 • Prezentačné zručnosti a sebaprezentácia - ako prezentovať s úspechom. Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom zručnosti, techniky a prístupy pri realizácií úspešných prezentácií a sebaprezentácii. Staňte sa úspešným prezentátorom.  Cena kurzu od:  137 ,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Koučing v praxi vedúceho kouč ako manažér a líder - koučing je skvelý nástroj zmien. V rukách manažéra môže pomôcť samého seba motivovať, ľudí spájať, lepšie dosahovať stanovené ciele, preberať zodpovednosť či zvyšovať produktivitu.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Ako na manipuláciu problémová komunikácia - stretávate sa v komunikácii s manipuláciou. Chcete sa naučiť asertívne riešiť problémy ? Chcete vedieť ako sa brániť manipulácii ? Chcete sa stať v komunikácii lepšími. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Sales Training on the Job for Sales Managers - tréning pre obchodníkov a predajcov priamo v praxi, v teréne. Kurz pre obchodníkov zameraný a cielený na prax. Spoločne s trénerom si osvojíte a zlepšíte svoje obchodné zručnosti.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Marketing a marketingové stratégie - určený pre obchodných riaditeľov, obchodných predajcov a iných, ktorí sa chcú naučiť riadiť predaj prepojený s marketingovou stratégiou spoločnosti / pre efektívne dosahovanie cieľov.  Cena školenia od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Tréning manažérov a lidrov - umenie internej komunikácie vo firme. Ako komunikovať so zamestnancami ? Ako komunikovať motivačne ? Ako komunikovať efektívne ? Komunikačné zručnosti pre prax manažéra.  Cena školenia od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Finančný poradca financie a poisťovníctvo - pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti financií, finančných služieb a sprostredkovania pôžičiek, úverov, poistenia či iných finančných produktov. Rozšírte svoje kompetencie i vzdelanie.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Realitný maklér nehnutelnosti a reality - toto školenie je pre záujmcov z oblasti realitného trhu. Chcete získať najnovšie poznatky z oblasti nákupu, predaja a sprostredkovania realít a stať sa úspešným na realitnom trhu ? Školenie pre Vás. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov - Ako sa pripraviť a viesť hodnotiaci rozhovor ? Čo je pri hodnotení podriadených dôležité ? Ako docieliť, aby hodnotený naše hodnotenie prijal a neskončil demotivovaný ? Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Budovanie obchodného tímu | stroj na financie - kurz určený pre sales manažérov, ktorí majú ambície vybudovať efektívne predajné tímy. Vytvorte si stroj na peniaze - naučte sa manažovať, viesť a vybudovať obchodný tím.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Time manažment | Stres-manažment - viete ako Vaše prístupy ovplyvňujú Vašu efektivitu? Čo vplýva na plánovanie času? Ako efektívne zvládať stresové situácie? Ako si stanovovať ciele a priority? A ako sa správne rozhodovať ?  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Efektívne vedenie porád a stretnutí - Aké sú faktory úspechu pri vedení porád? Ako si pripraviť prezentáciu na poradu? Ako prezentovať a predávať myšlienky na porade? Ako prepojiť systém porád s ostatnými nástrojmi riadenia ?  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Key Account Manažment - zostavenie stratégie predaja kľúčovým zákazníkom, budovanie systému riadenia vzťahov, proces predaja a tvorby plánu pre kľúčového zákazníka. Predajné systémy, obchod, stratégie predaja.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Hodnotiace pohovory | hodnotenie zamestnancov - ako zahájiť, modelovať a realizovať hodnotiace pohovory zamestnancov a pracovníkov z pozície vedúceho, manažéra alebo vedeniaľudských zdrojov ? Personálny manažment v praxi.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Personalistika | personálny manažment - ľudské zdroje a personalistika z pohľadu personálnych kompetencií a zručností. Získajte lepší prehľad a pozntatky pre prácu s ľuďmi. Či už ste začínajúci, alebo pokročilý získate zo školenia maximum.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Merchandising a predajné kanály - Ako zaujať zákazníka ? Ako v ňom vyvolať potrebu kúpy tovaru ? Ako zapôsobiť na jeho zmysly ? Všetky skvelé metódy z praxe predaja pre obchodníkov a predajcov v jednom, uplatnitelné v praxi.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Ako na Teambuilding | teambuildingové aktivity - Indoor / Outdoor teambuildingové aktivity, od definovanie cielov, cez realizaciu po samotnú náplň. Ako vytvoriť teambuildingový plán, program a tréningy pre ľudí, ktoré zaujmú.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Vedúci vo výrobe | efektívny výrobný proces - kurz je praktickým programom pre majstrov / vedúcich výroby, aby pomáhal pracovať s ľuďmi a prostredníctvom ľudí dosahovať neustále sa zlepšujúce výsledky a spokojnosť zákazníkov.  Cena tréningu od:  137- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Mystery Shopping | testovanie kvality prevádzok - metóda Mystery Shoppingu slúži na nestranné a anonymné hodnotenie kvality poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Naučte sa, ako zlepšiť obchodné výsledky vo firmách.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Projektové zručnosti | sociálne spôsobilosti I. -  získatjte poznatky, vedomosti a schopnosti z projektového manažmentu, teda poznatky o príprave a realizácii projektov a naučíte sa používaniu metód, vrátane sociálnych zručností. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Projektové zručnosti | manažment a riadenie II. - nadstavbové kompetencie vrukách projektového odborníka, manažéra či člena tímu v projektovom riadení. Krok po kroku získajte informácie o najnovších trendoch projekt manažmentu. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Talent based leadership - každý vedúci pracovník, ktorý riadi a vedie iných spolupracovníkov potrebuje okrem manažérskych zručnost, ovládať aj oblasť leadershipu. To ako zlepšiť svoje líderské a vodcovské schopnosti sa naučíte na tomto kurze.  Cena kurzu od: dohodouObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Financie pre nefinančných manažérov - financie sú zdrojom každej firmy, organizácie či podniku. To ako tieto zdrojom do firmy, v rámci firmy ako aj z firmy odtekajú a opäť do firmy prichádzajú, Vám krok po kroku vysvetlia naši finanční manažéri. Cena kurzu od: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Manažér a líder vo firme - každá firma potrebuje na svojich manažérskych postoch ľudí, na ktorých sa môže plne spolahnúť. Manažéri sú vzormi, ale aj ťahúňmi ľudských zdrojov každej firmy. naučte sa riadiť ako skúsený a efektívny vedúci.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Vedenie, motivácia a delegovanie - najdôležitejšími manažérskymi kompetenciami sú motivovanie, vedenie a delegovanie svojich ľudí. To ako to správne robiť s ohľadom na ľudské zdroje a aj firemné ciele je predmetom tohto odborného školenia.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Tímová spolupráca a riadenie ľudí - úspechy každého vedúceho zamestnanca sa odvíjajú od úspechov pracovníkov a kolegov. Práca s ľuďmi je tá najťažšia a zároveň aj najkrajšia. Investujte do seba a svojich ľudí. Tá najlepšia investícia pre vašu firmu.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Manažérska asertivita a riešenie konfliktov - riešenie konfliktov v tímoch firiem patrí do práce každého riadiaceho pracovníka. Byť zdravo asertívny a proaktívny v práci so zamestnancami prináša svoje ovocie. Staňte sa ešte lepším manažérom.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Marketing management a brand marketing - ako vybudovať či posilniť vlastnú značku a firemný brand. Na tieto otázky odpovie školenie o Brand marketingu. Budovanie pozitívneho image firmy, značky, produktu a stratégie. Marketing vo firme a pre firmu. Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Astra seminár - optimalizácia firmy - ste podnikatel ktorý potrebuje optimalizovať firmu ? Alebo chcete rozbehnúť celkom nový busines a neviete či bude mať úspech ? Tento individuálny kurz Vám poskytne všetky informácie k tomu, ako byť úspešný. Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Motivácia, komunikácia a riešenie problémov - ako najlepšie motivovať, ako dobre komunikovať, ako riešiť problémy tak to sú len niektoré z tém tohto školenia. Dozviete sa na ňom všetky dôležité poznatky v práci manažéra a vedúceho pracovníka.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 


 

 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov: 1 deň
 • Úroveň obtiažnosti manažérskych  kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konaniamanažérskeho vzdelávania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané odborné kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2019)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !