Kurz:  "Sociálna práca s problémovým klientom  pomáhajúcich profesiách"


      Anotácia kurzu:  V sociálnej odbornej práci je sociálny klient nie iba jednotlivec, ale i pomenovanie skupinových klientov medzi ktorých zaraďujeme: rodinu, ktorá sa stáva „klientom“ vtedy, keď jej reálne sociálne problémy presahujú možnosti riešenia v rámci rodinnej interakcie a patria do kompetencie sociálneho pracovníka, skupinu, ktorá je spojená spoločným sociálnym problémom a tiež snahou o jeho riešenie za pomoci sociálneho pracovníka, komunitu, ktorej členovia sa spojili v snahe odstrániť sociálny problém, spoločnosť, keď je v krajine vysoká miera nezamestnanosti, nárast chudoby, či iných sociálno-patologických javov v takej miere, že tieto ohrozujú morálne fungovanie spoločnosti. Typológia klientov, čiže rozvrstvenie klientov do určitých skupín, členovia ktorých majú spoločné niektoré znaky. Význam poznania klientskej typológie spočíva v uľahčení správneho spôsobu komunikácie sociálneho pracovníka s určitým typom klienta: typológia na základe aktivity klienta, typológia na základe veku klienta, typológia na základe správania sa klienta, typológia na základe problémovej situácie a podobne.

      Kurz prináša pracovníkom, zamestnancom ako aj záujemcom o oblasť sociálnej práce všetky potrebné informácie pre prax - v práci s klientami. krok po kroku sa prostredníctvom lektora sociálnych zručností a odborníka v oblasti sociálnej práce naučíte, čo je potrebné pre to, aby ste boli v práci so sociálnymi klientami úspešnejší, produktívnejší a spokojnejší. Kurz a jeho obsah vieme prišpôsobiť plne pre potreby (ciele) účastníkov vzdelávania.

OSNOVA KURZU - Sociálna práca s klientom: 

 • Vymedzenie pojmov z oblasti sociálnej práce a problematiky
 • Terapeutické a poradenské prístupy a metódy v práci s klientami
 • Terénna sociálna práca vs klinická sociálna práca
 • Sociálny klient ako osoba, s ktorou soc. pracovník bezprostredne pracuje
 • charakteristiky soc. klienta patrí jeho osobná spoluúčasť, teda participácia 
 • Klienti v problemovych situáciách
 • Rozdelenie klientov: podl'a znakov do skupín, kde členovia majú určité spoločné znaky
 • typológia na základe aktivity klienta
 • dobrovoľný klient – je základ. typ klienta, prichádza za soc prac. dobrovoľne
 • odberateľ – využiť všetko vo svoj prospech, nejde mu o riešenie problému
 • nedobrovoľný klient – je odoslaný treťou osobou (súdom), je s ním ťažká komunikácia
 • nenáročný klient – chýba mu vedomie, že má problém (anorektik, pri zajakavaní)
 • typológia na základe veku klienta
 • detský klient (do 15r.) – záškoláctvo, poruchy správania
 • mládež ( 15 – 20 r.) – najrizikovejšia skup., alkohol, drogy ,gamlérstvo
 • dospelý klient – najlepší klient
 • klient v staršom veku (80 r. a viac) – práca s nimi náročná, majú zdravot. problémy
 • treba ohľaduplnosť, trpezlivosť,
 • typológia na základe správania sa klienta
 • spolupracujúci klient
 • nespolupracujúci klient
 • rizikový – vyžaduje špecifické spôsoby práce (delikventi, suicidiálny)
 • mlčanlivý – obtiažne sa nadväzuje kontakt, potrbuje podporu, nádej
 • klient v odpore – svojím správaním neguje, popiera, že mu chce soc. prac. pomôcť
 • manipulatívny – usiluje sa o získanie určitých výhod
 • agresívny – treba veľkú odbornosť, zachovať pokoj. Fyzická aj verbálna agresivita
 • apatický - rezignoval na riešenie a pomoc
 • typológia na základe problémovej situácie
 • bezdomovci
 • nezamestnaní
 • psychiatrický
 • so zdravotným postihnutím
 • páchajúci tresnú činnosť
 • osvietený – sčítaný, vzdelaný ale má problémy
 • občan SR, emigrant, žiadateľ o soc. dávky a služby, na ktoré má zo zákona nárok
 • príslušníci minorít
 • sociálne narušení jednotlivci
 • Členenie typov klientov z hľadiska ich príčin a prejavov
 • sociálna patológia: patria sem klienti, u ktorých sa prezentovali sociálno-patologické javy, ako delikvencia
 • problémy veku: rizikoví klienti z hľadiska vývinových aspektov, obdobie detstva, puberty a staroby
 • sociálne skupiny: ľudia, ktorí sa identifikujú s normami a ideológiou rôznych kultúrnych, sociálnych a extrémistických skupín
 • zdravotné problémy: somatické a psychické ochorenia, príznaky porúch, dlhodobá hospitalizácia
 • sociálno-ekonomické aspekty: nezamestnaní, bezdomovci, ľudia žijúci na hranici chudoby
 • zdravotné postihnutie: mentálne, zmyslové a telesné postihnutie
 • Členenie typov klientov s rôznymi osobnostnými charakteristikami, ktoré sa prezentujú v samotnom prejave klienta
 • nedobrovoľného klienta prichádza za sociálnym pracovníkom na základe nariadenia alebo tlaku okolia a blízkych
 • manipulatívneho klienta má tendenciu vyriešiť problém vo svoj prospech nečistými prostriedkami
 • agresívneho klienta má tendenciu dosiahnuť riešenie svojho problému vo svoj prospech
 • Nedobrovoľný – osoba jednajúca v rozpore so zákonom, alebo na jej hranici, ktorá je v súdnom alebo správnom konaní
 • Osoby závislé na alkohole – majú množstvo problémov, zdravotných, sociálnych, právnych. Sú nespoľahliví a nedôverčiví
 • Manipulatívny – klientovi nejde tak o spoluprácu, ale o získanie výhod, navodenie neformálneho až familiárneho vzťahu
 • Nebezpečný – najlepšie je pracovať vo dvojici, informovať kolegov o nebezpečnosti klienta, neprovokovať, vyvarovať sa telesnému kontaktu
 • Rizikový – nadštandardne sa správajúca osoba
 • Úlohou soc. pracovníka je v prvom rade nadviazať kontakt a vytvoriť vzťah
 • Klient prichádza za soc. pracovníkom väčšinou v stave dlhodobého stresu
 • soc. klienta neprijímať také požiadavky na pomoc
 • definovať podmienky, za ktorých môže byť poskytnutá pomoc klientovi
 • náklonnosť voči klientovi zachovať aj po tom, keď neplní dohodnuté pravidlá alebo iné zásady
 • Pri dodržiavaní týchto zásad vzťahu k soc. klientovi soc. pracovník nemá mať pocit sklamania z výsledkov svojej práce
 • rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti klienta
 • rešpektovanie slobodného rozhodovania klienta
 • dodržiavanie dôvernosti informácií o klientovi
 • riešenia pre prax - cvičenia, aktivity, pripadové štúdie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s klientami, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Sociálna práca a sociálny poradca":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !