Kurz: "On-the-job-Training | tréning predajcu a obchodníka v teréne"


      Anotácia kurzu: "Sales Training On-the-Job“ je jedinečné školenie cielené na prax. Určené predajcom, obchodníkom či pracovníkom v zákazníckom servise. Cielom je klient a jeho spokojnosť. Rovnako tak predaj a obchodné výsledky zamerané na dosiahnutie lepšieho obratu. Tréning je zameraný na zlepšenie obchodných zručností a zlepšenie prístupu smerom k zákazníkom. Teoretické poznatky získané na školeniach sú určite dobré. Ešte lepšie je, ak má účastník môžnosť konzultácie svojich prístupov, metód či predajných techník priamo so školitelom. Toto školenie je cielené priamo na terén - PRAX.

     Absolventi tohto rozvojového programu budú vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi či zákazníkmi. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi. Budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou. Absolventi tohto kurzu sa budú vedieť uplatniť napr. v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri. A mnoho mnoho iného.

Akého predajcu a obchodníka dnes reálne potrebujeme ?
- praktický a pragmatický / orientovaný na predajné ciele a výsledky
- technicky zručný a odborne zdatný
- motivovaný a ochotný komunikovať a pracovať s ľuďmi a pre ľudí
- prirodzene prijímaná autorita, otvorený, komunikatívny, motivačný
Ako mu môžeme reálne pomôcť ?
- získa nové praktické obchodné zručnosti, aplikovatelné ihneď do svojej praxe
- dáme mu návody a princípy, ako riešiť problematické či kritické situácie s klientami
- pomôžeme mu pochopiť, ako pro-aktívne komunikovať s klientmi a zákazníkmi - účinne
- reálne mu ukážeme, ako plánovať a organizovať prácu nielen pre seba ale aj v networku s inými kolegami
- poradíme mu, ako predchádzať nezdarom v obchode a riešiť vzniknuté situácie operatívne a strategicky
- umožníme mu odolať stresu a poradiť si pri obchodnej negociácii a vyjednavaní
Čo získajú účastníci rozvojového programu ?
- schopnosť lepšie komunikovať a predávať smerom ku klientom a zákazníkom
- lepší odhad v stanovovaní vlastných obchodných a predajných cieľov, ako i návod ako proaktívne komunikovať
- istotu v poznaní svojich silných stránok a miest pre zlepšenie
- zručnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky v teréne
- zmysel pre lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách a mnoho iného

Byť úspešným predajcom a obchodníkom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby. Dôraz na kvalitu rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.“ Časy v obchode a predaji sa zmenili... ak to cítite rovnako, je toto školenie pre Vás. Zdá sa, že to čo fungovalo v minulosti, dnes už nepostačuje. Dnes potrebujeme urobiť viac, než len zákazníkovi vymenovať hŕbu predností produktu.

Dnešný predajca a obchodník pociťuje tlak z viacerých strán:
- Požiadavky zamestnávateľa na objem predaja a zvyšovanie cielov stále rastú
- Je ťažšie dostať sa k osobám, ktoré naozaj rozhodujú
- Konkurencia na trhu je silná a stále rastie
- Zákazníci požadujú omnoho viac za lepšie ceny
- Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým predávame

Ako dosiahnuť, aby sa predajca úspešne adaptoval na zmeny na trhu ? Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať ? Ako dosahovať ciele ? Ako budovať dlhodobé vzťahy ? Ako sa stať partnerom nášho zákazníka ? Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť . Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi zákazníkmi. A ako predávať. Ako ? Všetko si na školení vyskúšame, ukážeme, predvedieme. Našijeme na Vaše konkrétne potreby a reálne situácie.

on the job training sales

OBSAH MOŽNÝCH VOLITELNÝCH MODULOV: „3 in 1“ systém - tréning, koučing, mentoring

 • RESET PREDAJCU / PSYCHOLÓGIA PREDAJA A VYJEDNÁVANIA v PRAXI
  Moje ciele a ciele mojich zákazníkov ? Čo je cieľom môjho zákazníka ? Čo je pre neho dôležité ?
  Čo je pre našich zákazníkov dôležité ? Ako sa rozhodujú v reálnom živote ?
  Ako rozmýšlajú v okamihu nakupovania a rozhodovania ? Ako by ste sa správali VY na ich mieste ?
  Ako pomáham zákazníkovi v dosahovaní jeho cieľov ? Typologia zákazníkov v praxi predaja
  Psychológia predaja - Ako uzatvoriť dohodnúť a uzatvoriť obchod ? Ako „pomôcť“ zákaznikovi k rozhodnutiu.
  Ako riešiť namietky klientov k spokojnosti ?
  Reciprocita - ako ju využiť pri priamom predaji ?
 • AKO ZÍSKAŤ ZÁKAZNÍKA BEZ NÁTLAKU v PRAXI
  Tréning komunikácie so zákazníkom...
  Zasady a kroky obchodného rozhovoru. Algorytmus predaja v praxi.
  Zákazník na prvom mieste. Etiketa a zásady autentickéj komunikácie obchodníka.
  Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie so zákazníkom ?
 • Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie v PRAXI
  Neverbálna komunkácia – ako sa naučiť čítať medzi riadkami?
  Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám? Ako presvedčiť zákazníka?
  Typy komunikácie so zákazníkom.
  Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
  Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/sám sebou v každej situác
  Efektivita získavania nových zákazníkov
  Máte dobrý systém práce a nie ste včasovom strese ?
  Dosahujete vytýčené obchodné ciele ?
  Máte čas aj na oddych, rodinu, či koníčky ?
  Tréningové prínosy školenia:
  Účastníci sa naučia efektívne organizovať svoj pracovný čas, vypracujú si vlastný systém plánovania svojej práce. Tréning je zároveň zameraný na výber vhodnej stratégie získavania nových a udržiavania si existujúcich obchodných partnerov, či klientov.
 • STAROSTLIVOSŤ o KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV v PRAXI
  Odchádzajú vám kľúčoví zákazníci ku konkurencii ?
  Zisťovali ste, či sú vaši verní zákazníci spokojní ?
  Máte vypracovaný systém starostlivosti o Top-klientov ?
  Tréningové prínosy školenia:
  Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.
 • PREDAJNÉ a OBCHODNÉ ROKOVANIE v TERÉNE
  Ako pracovať s tým, keď klient namieta ?
  Ako reagovať na nesprávne argumenty klienta ?
  Ako dostať odpovede od klienta ?
  Ako komunikovať s rôznymi typmi klientov ?
  Viete úspešne viesť obchodný a cielený dialóg ?
  Tréningové prínosy školenia:
  Účastníci sa naučia komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov. Získajú teoretické, ale i praktické skúsenosti voľby vhodnej metódy vyjednávania, budú vedieť vytvoriť silný argument. Tréning je taktiež zameraný na zvládnutie námietok komunikačného partnera.
 • AKO UZATVORIŤ OBCHOD JEDNODUCHO A ÚČINNE - ŠTÝLY VYJEDNÁVANIA a PREDAJA
  Viete úspešne viesť obchodné rokovanie ?
  Robí vám problém diskusia ocene ?
  Viete odhadnúť zákazníka na základe jeho neverbálneho prejavu ?
  Ako sa pripravujete na obchodné rokovanie ?
  Tréningové prínosy:
  Účastníci sa naučia viesť obchodné rokovanie simulované s rôznymi druhmi zákazníkov. Budú vedieť viesť obchodný rozhovor v zmysle dodržiavania obchodného protokolu. Naučia sa používať rokovacie a predajné techniky.
 • PROFESIONÁLNA OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA - TELEFÓN, LINKED-IN, FACEBOOK
  Darí sa vám dohodnúť stretnutie alebo vybaviť nejaký problém cez telefón ?
  Viete cez telefón vhodne formulovať svoje myšlienky ?
  Poznáte etiketu obchodného telefonovania ?
  Tréningové prínosy:
  Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.
  Prezentácia produktov a služieb
  Viete vhodne prezentovať svoje myšlienky a nápady ?
  Ako hovoriť nepripravený ?
  Čo robiť, keď máte pred alebo počas prezentácie trému a trasú sa vám ruky alebo sa vám chveje hlas ?
  Čo hovorí vaše telo a čo váš hlas ?
  Tréningové prínosy:
  Program je zameraný na kľúčové prvky dobrej prezentácie, rozvoj potrebných sociálnych zručností, zvládanie trémy a stresu, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Ústredným cieľom tréningu je dosiahnuť reálnu zmenu v komunikácii a správaní pri profesionálnej prezentácii. Časť tréningu je venovaná osobnému plánu ďalšieho rozvoja prezentačných zručností.
 • Asertívny predaj v praxi
  Stali ste sa obeťou manipulácie ?
  Robí vám problém požiadať zákazníka o láskavosť alebo bez výčitiek svedomia mu povedať nie vtedy, keď sa vám to žiada ?
  Chcete vedieť ako si vhodným spôsobom povedať o to, na čo máte nárok ?
  Čo robiť, keď cítite, že vás zákazník manipuluje ?
  Tréningové prínosy:
  Účastníci sa naučia identifikovať rozličné druhy správania sa, získajú nástroje ako lepšie pracovať so svojimi emóciami. Budú vedieť vhodným spôsobom vyjadrovať svoje myšlienky a formulovať ich na požiadavky. Nácvikom asertívnych techník sa stanú odolným voči manipulácii.
  Riešenie problémových situácii a zvládanie konfliktov
  Aká je pozitívna stránka konfliktu v obchodnej praxi ?
  Čo sa deje, keď sa konfliktom vyhýbame ?
  Ako so zákazníkom vyjednávať o vzájomných ziskoch ?
  Tréningové prínosy:
  Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie so zákazníkom. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy zákazníkov. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných obchodných situácií.
 • Stres manažment a syndróm "burn-out"
  Ako vplýva stres na udržanie obchodnej úspešnosti ?
  Prečo je dôležité naučiť sa brániť voči stresu ?
  Viete zvládať stresové situácie počas obchodného rozhovoru ?
  Aká je vaša schopnosť znášať pracovné zaťaženie ?
  Viete relaxovať alebo naopak sa aktivovať ?
  Tréningové prínosy:
  Účastníci sa naučia zvládať stresové a záťažové pracovné situácie. Nácvikom techník zvládania stresu sa naučia lepšie kontrolovať svoje emócie a tým aj celkové správanie sa. Časť tréningu je zameraná na zvládnutie stresu pri obchodnom rokovaní.

 

Metodológia a prístup k našim obchodno predajným tréningom: interaktívne tréningy obchodníkov a predajcov so zameraním na praktické precvičovanie daných tém a praktické cvičenia priamo v teréne a PRAXI (zhruba 2/3 času trvania tréningu). Dôraz sa kladie aj na diskusiu a teoretickú bázu (asi 1/3 času trvania tréningu). Praktickému precvičovaniu jednotlivými účastníkmi predchádza oboznámenie sa s teóriou a odhalenie výsledkov alebo predstavenie štruktúrovanej (doporučovanej) formy. Po každom praktickom výkone účastník dostáva spätnú väzbu od trénera buď formou slovnej spätnej väzby alebo v kombinácii s video a audio spätnou väzbou. Vytvorenie prostredia spolupráce a tímového ducha tak, aby sa účastníci otvorili a dôverovali trénerovi. Prostredie, kde je možné precvičovať jednotlivé kroky, robiť chyby a následne je možnosť ich opraviť. Variabilita aktivít a rôznorodosť použitých materiálov. Tréning kladie na účastníkov nároky, najmä na zmenu na základe spätnej väzby a osvojenie si správnych návykov priamo v priebehu tréningu. Každý účastník si po každom bloku v priebehu dňa stanovuje vlastné ciele vo forme osobného listu zlepšenia. Materiály a metodológia sú neustále zlepšované a aktualizované podľa najnovších poznatkov v oblasti rozvoja ľudských a odborných zdrojov.

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu "Sales Training on the Job" sa prakticky naučíte priamo v praxi - predajný proces – od efektívneho oslovenia po uzavretie predajného cyklu, ako aj jeho najdôležitejšie fázy: napr. ako používať správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi, ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať, vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,áno“ odpoveď na naše požiadavky. Využitím správnych prístupov a metód dosiahnete trvalé úspechy a rast predaja ..mnoho mnoho iného


 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Sales Training on the Job": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu:  149,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

sales training ako predavat lepsie kurz

kurz predajcov obchodnikov sales manager training

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !