Kurz:  "Sociálna práca | sociálne poradenstvo v praxi pomáhajúcich profesií"


      Anotácia kurzu:  Sociálne poradenstvo, sociálna práca a sociálne služby sú neoddeliteľné činnosti. Pôsobia ako spojené nádoby, navzájom súvisia a navzájom sú prepojené. Nie je možné poskytovať sociálne služby bez sociálneho poradenstva. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa chápe sociálne poradenstvo ako poskytovanie sociálnej služby, ktorá patrí medzi odborné činnosti. Zákon člení sociálne poradenstvo na základné a špecializované. V praxi sa však často stretávame s problémom, kde končí základné sociálne poradenstvo a kde už začína špecializované sociálne poradenstvo? Odpovedí na túto otázku je toľko, koľko máme odborníkov na sociálnu problematiku. 

    Cieľ akreditovaného kurzu je zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré umožnia absolventovi kurzu kvalitnejšie vykonávať základné sociálne poradenstvo v praxi. Kurz je určený pre všetkých pracovníkov ktorí v zmysle zákona 448/2008 Z.z. zákona o sociálnych službách chcú poskytovať, alebo už poskytujú základné či špecializované formy sociálne poradenstva. Účastníci kurzu formou prednášok, cvičení, hraním rolí, diskusii a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblasti - sociálna práca a sociálne poradenstvo, aspekty sociálnej práce, sociálna terapia, klinická sociálna práca, terénna sociálna práca, práca so sociálnym klientom, oblasť zdravotníctva a pomáhajúcich profesií, legislatívne vymedzenia, zákon o sociálnych službách, posudková sociálna činnosť a iné. Kurz, jeho osnovy aj termíny absolvovania vieme pripraviť po dohode s účastníkmi priamo na mieru.

OSNOVA KURZU - Sociálna práca a sociálne poradenstvo:

 • Základy sociálneho poradenstva
 • Poradenský proces
 • Sociálny poradca
 • Proces práce s klientom
 • Poradenstvo všeobecne, jeho základné vymedzenie, poradenstvo vo vybraných poradenských systémoch
 • Vybrané definície sociálneho poradenstva, význam sociálneho poradenstva, jeho cieľové zameranie, princípy uplatňovania sociálneho poradenstva
 • Vývoj poradenstva vo svete a na Slovensku, podnety pre kreovanie sociálneho poradenstva ako samostatnej metódy sociálnej práce
 • Poradenské prístupy využívané pri riešení sociálnych problémov klientov
 • Úrovne sociálneho poradenstva, obsahové zameranie v zmysle jednotlivých úrovní, kvalifikačné predpoklady (návrhy štandardov)
 • Aplikácia metód sociálneho poradenstva z hľadiska jednotlivých úrovní sociálneho poradenstva
 • Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, neštátnych subjektoch
 • O subjektoch sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany, verejnoprávnych inštitúciách
 • Metódy sociálno-poradenskej intervencie, význam rozhovoru v sociálnom poradenstve, zásady vedenia rozhovoru
 • Význam diagnostiky v sociálnom poradenstve, diagnostický materiál, metódy diagnostiky
 • Význam komunikácie v poradenskom procese, verbálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby
 • Skupinové poradenstvo, význam skupinového poradenstva, možné ohrozenia v skupinovom poradenstve
 • Uplatnenie skupinového poradenstva pri riešení sociálnych problémov klientov
 • Špecifiká sociálneho poradenstva pre rodiny so sociálno-ekonomickými problémami
 • Špecifiká sociálneho poradenstva pre nezamestnaných.
 • Špecifiká sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením
 • Sociálny poradca, jeho osobnosť, kvalifikačné predpoklady. Sociálny klient, typy sociálnych klientov, vytváranie vzťahu sociálny poradca - sociálny klient
 • Vonkajšie podmienky pre výkon sociálneho poradenstva, význam prostredia, médiá, pomôcky a práca s časom v sociálnom poradenstve
 • Sociálne poradenstvo a syndróm vyhorenia, jeho prevencia, príčiny vzniku syndrómu vyhorenia a prejavy syndrómu vyhorenia
 • Význam tímovej spolupráce v sociálnom poradenstve pri riešení sociálnych problémov klientov
 • príklady tímovej spolupráce pri poskytovaní sociálneho poradenstva
 • Teoretické základy komunikácie, sociálna komunikácia, funkcie sociálnej komunikácie, metakomunikácia a pseudokomunikácia, druhy komunikácie.
 • Formy komunikácie: písomná, telefonická, elektronická, osobná, audiovizuálna komunikácia, sprostredkovaná komunikácia
 • Zásady efektívneho fungovania v komunikáciia ich aplikácia pre poradenskú prax
 • Význam sebapoznania a poznania iných pre komunikáciu a prácu so sociálnym klientom, princíp Johariho okna
 • Skupinové poradenstvo
 • Aplikačná činnosť teoretických poznatkov do praxe
 • Supervízia poradenského rozhovoru

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s klientami, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Sociálna práca a sociálne poradenstvo":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !