Etický a lektorský kódex - kurzy, školenia, semináre | CPPS.sk


 

Lektorské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním lektora je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Lektor vytvára vo vzdelávacom procese takú atmosféru, aby klient bol spokojný a rád sa vzdelával. Zmyslom činnosti lektora je to, aby frekvantantovi vzdelávania vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti. Lektor šíri nadobudnuté vedomosti a zručnosti seba, svojej spoločnosti. Ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie klientov (frekventantov vzdelávacieho procesu)  k úcte a poznaniu, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň. 

Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti lektora a byť meradlom ich posúdenia. Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti lektorskej práce a stavovskej spolupatričnosti lektorov, školitelov, koučov a iných príbuzných profesií. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej lektorskej práce.

1. Lektor si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality generácie. Je vzorom pre spoločnosť.

2. Lektor prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

3. lektor sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.

4. Lektor a školitel si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatniť v praxi.

5. Lektor počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami frekventanta a vedeckými poznatkami.

9. Lektor má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia lektora, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

10. Lektor rešpektuje frekventanta vzdelávania ako rovnocenného partnera so všetkými právami a povinnosťami a právamia z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a frekventanta je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

11. lektor prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých klientov frekventantov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi vzdelávať.

12. Lektor žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.

13. Lektor vedie svojich klientov-frekventantov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci  schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj osobnosti.

14. Lektor spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne.

15. lektori a školitelia ďalšieho vzdelávania sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type vzdelávacieho zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie. Lektori sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

16. Lektori navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži.

17. Lektor nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Lektor nekritizuje prácu kolegov v ich neprítomnosti.  Za vypracovanie Etického kódexu lektora ďalšieho zodpovedná: Ing. Martin Vranský

vzdelávanie eticky kodex firmy

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !