IT Kurz:  "Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL) | príprava na testy"


      Cieľ kurzu ECDL:  ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom sú štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (nazývané sylaby) a celosvetovo platná metodika na overovanie, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Overovanie znalostí a zručností prostredníctvom systému ECDL - overovanie digitálnej spôsobilosti - sa používa vo vyše 100 krajinách sveta v 41 jazykoch. Je nezávislá od typu počítačov a ich programového vybavenia, je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

     Je prevádzkovaná na neziskovom princípe. Do programu ECDL sa len v Európe zapojilo vyše 10 miliónov ľudí, ktorí môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore dosiahnutie potrebných znalostí a zručností v pracovných pozíciách vyžadujúcich prácu s osobnými počítačmi. Program ECDL je od roku 2004 zavedený aj na Slovensku. Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL vo svete je prevádzkovateľ systému ECDL ECDL Foundation, Ltd. v Írsku. V roku 2005 získal za manažment kvality certifikát ISO 9001:2008, ktorý je pravidelne auditovaný. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť. Stálemu rýchlemu vývoju výpočtovej techniky sa prispôsobuje aj systém

     ECDL tým, že vydáva nové verzie sylabov jednotlivých tematických oblastí (modulov), zaraďuje nové tematické oblasti a tiež aktualizuje odporúčané skladby modulov. Od 1.1.2014 je zavedený inovovaný systém ECDL s dočasným označením "New" ECDL. Program "New" ECDL plne rešpektuje kontinuitu overovania (certifikácie). Certifikačné testy ECDL sa môžu vykonávať len v akreditovaných testovacích centrách v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL. Systém ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete odporúčanú kombináciu modulov - profily ECDL alebo si zvoliť kombináciu modulov podľa vlastného výberu – vytvoriť si ECDL individuálny profil, a po úspešnom absolvovaní skúšok získate certifikát. Pri výbere svojho profilu ECDL treba vychádzať:

- zo súčasného stavu vašich zručností
- z typu pracovných alebo súkromných aktivít, na ktoré - využívate nástroje IT
- zo súboru zručností, ktoré by ste mali ovládať - pre vás odporúčané alebo sa od vás priamo vyžadujú

Dopĺňaním alebo zdokonaľovaním zručností individuálnou cestou (vlastná voľba modulov) si môžete budovať Váš Individuálny profil. Po spolnení podmienok budete mať na certifikáte uvedenú aj dosiahnutú úroveň digitálnych zručností (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť). O vydanie certifikátu ECDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov. Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ECDL.

Úspešní absolventi získavajú Certifikát ECDL, ktorý má medzinárodnú platnosť. Za obsah (sylabus) testu zodpovedá výhradný vlastník ECDL konceptu a metodiky testovania - ECDL Foundation, nezisková organizácia založená v roku 1997 združením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS). ECDL Foundation poskytuje licenciu k prevádzkovaniu testov ECDL národným profesijným spoločnostiam so vzťahom k informatike, združeným v CEPIS – združení, ktoré je garantom kvality testovania ECDL v národnom prostredí. Nositeľom licencie v Slovenskej republike je Slovenská informatická spoločnosť, jediný subjekt oprávnený akreditovať strediská pre testovanie ECDL a vydávať Certifikáty ECDL na území SR.

Dôvody a argumenty Prečo práve ECDL?
Projekt ECDL (v mimoeurópskych krajinách označovaný ako ICDL) vznikol v západnej Európe ako reakcia na problémy spojené s prudkým rozvojom informačných technológií, ktoré si vynútili požiadavku definovať pojem počítačová gramotnosť. Rozumie sa tým objektívne minimum znalostí, ktoré človek potrebuje, aby mohol efektívne využívať informačné technológie. V novembri 2001 vrcholná skupina expertov – zástupcov členských štátov EÚ pre otázky zamestnanosti v informačnej spoločnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), odporučila Európskej komisii prijať koncept ECDL ako celoeurópsku schému certifikácie základných IT zručností. Jednotný spôsob testovania a medzinárodne platných certifikátov pre používateľov výpočtovej techniky, ktorý ECDL koncept predstavuje, sa rýchlo stáva štandardom nielen v mnohých krajinách Európy, ale aj v zámorí. Celý rad významných spoločností, ako napríklad Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, množstvo bánk v Anglicku, Írsku, Dánsku, Nórsku a Švédku, či niektoré telekomunikačné firmy, napr. Nortel, integrovali ECDL do vzdelávacích programov svojich zamestnancov. Do apríla roku 2002 bolo vo svete zaregistrovaných vyše 2 miliónov uchádzačov o Certifikát ECDL.

Garancia kvality testovania ECDL
Garanciou kvality Certifikátu ECDL a celého testovania ECDL sú medzinárodné spoločnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) združujúce odborníkov v oblasti počítačových vied a ECDL Foundation založená v Írsku v roku 1997 za účelom koordinovania, podpory a rozvoja konceptu ECDL. ECDL Foundation je výhradným vlastníkom tohto konceptu vrátane metodiky testovania ECDL, na prevádzku ktorého udeľuje licencie národným profesijným spoločnostiam so vzťahom k informatike združeným v CEPIS. Tieto spoločnosti zodpovedajú za lokalizáciu konceptu ECDL v príslušnom národnom prostredí, stávajú sa tu garantmi kvality testovania ECDL, majú právo akreditovať jednotlivé testovacie strediská, vydávať Certifikáty ECDL a za svoju činnosť zodpovedajú ECDL Foundation. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR je od 1.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť, člen CEPIS. Je to nezisková organizácia, ktorá ako jediná ručí za kvalitu testovania ECDL v SR, vydáva Certifikáty ECDL a udeľuje licenčné práva k vykonávaniu testov ECDL tým testovacím strediskám, ktoré spĺňajú kritéria stanovené ECDL Foundation.

Prínosy projektu ECDL
- vytvorenie jednotnej platformy na porovnávanie vedomostí v oblasti IT
- začlenenie SR do vzdelávacích programov a štandardov EÚ
- tlak na efektívne a merateľné zhodnocovanie investícií do oblasti informačných technológií
- mobilita a širšie uplatnenie pracovníkov inštitúcií podporujúcich platformu ECDL
- zvýšenie motivácie zamestnancov na využívanie moderných technológií
- zapojenie pedagogických pracovníkov do projektu zvýši prestíž certifikácie ECDL u nastupujúcej mladej generácie

JEDNOTLIVCOM ECDL umožňuje:

- získať celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu – Certifikát ECDL
- úradne doložiť dosiahnutú úroveň schopností práce s počítačom
- zefektívniť využívanie výpočtovej techniky a tým zvýšiť svoju pracovnú výkonnosť
- získať výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania
- mobilitu a širšie možnosti uplatnenia sa na trhu pracovných síl nielen na území SR, ale aj v krajinách Európskej únie

ZAMESTNÁVATEĽOM ECDL slúži:

- na objektívne posúdenie kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie alebo svojich súčasných zamestnancov
- na zhodnotenie investícií do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej firme
- na zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov na prácu s výpočtovou technikou
- na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu


 

  •       Kategória kurzu: IT kurzy / kurzy a semináre informačných technológii
  •       Dĺžka, trvanie kurzu: 1 deň / viacdňové (podľa potrieb účastníkov školenia)
  •       Úroveň obtiažnosti iT kurzov: začiatočník / stredne pokročilý / pokročilý / expert
  •       Miesto konania:  Bratislava a Nitra (resp. možnosť organizácie školenia aj v rámci celej SR)
  •       Možnosť absolvovať kurz, forma výuky: denná, večerná. Individuálna alebo skupinová dohodou
  •       Termín konania: ASAP (kurz organizujeme pravidelne - 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti v praxi
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, individuálne a skupinové riešenie iT štandardných situácii
  •       Odborný garant vzdelávania: /dlhoročný iT lektori a odborní školitelia v oblasti informačných technológii - školenia, software & hardware/
  •      Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Kurz (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
Cena IT kurzu už od:  127,- eur / 1 účastník

(pri skupinových iT školeniach: výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

it learning kurzy skolenia programy pocitace

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !